จดหมายอำลามารดาของท่านเชค นิมิร เมื่อต้องถูกประหาร

907

หลังจากที่ได้รับทราบว่าการประหารของท่านจะเกิดขึ้นในวันนี้(2มค) ท่านได้เขียนจดหมายอำลามารดาของท่านไว้ดังนี้คือ

“สลาม มายัง อุมมุญะฟัร โอ้มารดาผู้เข้มแข็งของฉัน
ขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าในทุกสภาวะการณ์
โอ้มารดาของฉัน พระองค์ทรงกำชับให้เราชุโกร(ขอบคุณ) ต่อทุกสภาพการณ์ที่ถูกกำหนด

พระประสงค์ของพระองค์นั้น ประเสริฐกว่าสิ่งที่เรากำหนด และสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้เรานั้นย่อมดีกว่าสิ่งที่เราเลือกเอง
เราทำการเลือกในสิ่งหนึ่ง ทว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้เรานั้นดีกว่าทุกๆประการ
เราได้เลือกและวอนขอจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ณ.พระองค์แด่เรา
ฉะนั้นการกำหนดและให้บังเกิดนั้นย่อมอยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้มหาบริสุทธ์ยิ่ง

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากความประสงค์ของพระองค์ และไม่มีผู้ใดกระทำสิ่งใดๆได้โดยพระองค์ไม่ประสงค์
โอ้มารดาของฉัน ไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือความประสงค์และสายตาของพระองค์ และเป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับเรา

อะมานะฮ์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ในมือของท่าน ขอพระองค์ทรงปกปักรักษาท่านและผู้ที่อยู่ในแนวทางของอะฮ์ลุลบัยต์ด้วยเถิด

ที่รักของท่าน เชค นิมิร บาเกร อัลนิมิร”