ประมวลภาพ 13 รอญับ ประสูติมหาบุรุษ บุตรแห่งกะอ์บะฮ์ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (อ.) ฮ.ศ.1442

165