จุลสารอินติซอร ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

671

 

รัตติกาลอันจำเริญ
โดยฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี.
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเนียะมัตและเตาฟีกที่เอกองค์อัลลอฮฺ(ซบ) ได้ทรงประทานให้กับพวกเราอีกวาระหนึ่ง บทเรียนแห่งชีวิตที่สำคัญอีกบทเรียนหนึ่งนั้นคือ บทเรียนแห่งมะฮฺดะวียัต เราต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้(มะอฺรีฟัต)ต่ออิมามประจำยุคของเราอย่างลึกซึ้งให้ได้
มาตรวัดที่จะชี้ว่าผู้ศรัทธานั้นเป็นอย่างไร เราจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺ(ซบ) ในสภาพของญาฮีลียะฮฺหรือสภาพมีมะอฺรีฟัต บททดสอบประการหนึ่งนั้น คือ เรามีมะอฺรีฟัตต่อฮุจญะตุลลอฮฺบนหน้าแผ่นดินหรือไม่ ???
รู้จักปราชญ์แห่งยุคสมัย ท่าน อยาตุลลอฮฺ ญาวาดี ออมูลี
เนื้อหาในบทเรียนที่ทรงคุณค่านี้ได้มาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและจากริวายะฮฺ ตำราของอาลิมอุลามาอฺ นักปราชญ์แห่งยุคสมัย ท่านเป็นนักปราชญ์ผู้สูงส่งคนหนึ่งในฝ่ายวิชาการ คือ ท่านอยาตุลลอฮฺ ญาวาดี ออมูลี
ท่านเป็นฟูกอฮาอฺ เป็นมุจญตะฮิดในสายวิชานิติศาสตร์ (ฟิกฮฺ) เป็นมัรญิอฺ ตำราเบื้องต้นของอะฮฺกามได้ถูกถ่ายทอดไปบ้างแล้ว ต่อไปตำราริซาละฮฺอามาลียะฮฺฉบับสมบูรณ์ของท่าน ก็จะถูกถ่ายทอดกับประชาชน และนั่นคือการประกาศความเป็นมัรญิอฺอย่างสมบูรณ์
ในปัจจุบันนี้สายวิชาปรัชญาท่านก็เป็นนักปรัชญาสูงสุด อาจารย์ที่สอนวิชาปรัชญาในอิหร่านล้วนเป็นศิษย์ของท่านเกือบทั้งหมด ส่วนอาจารย์ของท่านที่เคยสอนวิชาปรัชญาชั้นสูง คือ อัลลามาอฺ ฏอบาฏอบาอี ซึ่งเป็นบิดาแห่งวิชาปรัชญายุคใหม่ และเป็นมุฟัสสิรีน (ผู้อรรถาธิบายอัลกุรอาน)
ท่านอยาตุลลอฮฺ ญาวาดี ออมูลี ได้ตัฟซีรหนังสืออัลมีซานสืบทอดกันมาจากที่เคยตัฟซีรกันมาก่อนไว้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งเป็นนักปราชญ์ทางสายวิชาอิรฺฟานอีกด้วย เป็นหนึ่งในอารีฟ มุฟัซซีรที่ได้ถูกยอมรับ ศิษย์ของท่านได้มาเผยแพร่วิชาการนี้ต่อมาอีกหลายคน
ในยุคปัจจุบันที่มีความแตกต่างหลากหลายความคิด นำไปสู่ความแตกร้าวในระหว่างชีอะฮฺด้วยกันมิใช่น้อย เพราะอุลามาอฺบางคนก็มีส่วนในการทำลายความศรัทธา ทำลายอากีดะฮฺที่เข้มข้น รวมถึงความไม่เข้าใจในด้านวิชาการแต่ละแขนงอย่างลึกซึ้ง ก็ได้ท่านที่จะเป็นหลักประกันถึงความถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละเรื่องเป็นอย่างดี
ก่อนที่ความแตกต่างด้านความคิดดังกล่าวนี้จะเผยแพร่ออกไปให้แตกร้าวมากขึ้น จึงขอนำเสนอแนวความคิดของนักปราชญ์ชั้นสูงอย่างท่านให้พวกเราเข้าใจตามควร
ได้เคยถ่ายทอดให้รู้จักและเข้าใจในเรื่องของอิมามัตมาบ้างแล้ว โดยบอกกับพวกเราว่าเรื่องราวของบรรดาอิมาม (อ) ในตอนแรกนั้นให้เรารู้จักอิมามในรูปแบบทั่วไปเสียก่อน คือ “อิมามะตุลอาม” หมายถึงคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ที่จะมาเป็นอิมาม ต่อจากนี้ก็จะเข้าไปสู่เนื้อหาโดยละเอียดยิ่งขึ้น คือ มะอฺรีฟาตุลคอศ หรือ อิมามุลคอศ เป็นการเจาะลึกเข้าไปสู่ความเข้าใจท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ให้ละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิม
ท่านอยาตุลลอฮฺ ญาวาดี ออมูลี ได้อรรถาธิบายถึงชีวประวัติและจริยวัตรของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ไว้อย่างละเอียด เริ่มจากการถือกำเนิดของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.255 เป็นค่ำคืนแห่งนิสฟูชะอฺบาน มีหลักฐานที่ยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก มีฮะดิษและริวายะฮฺจากท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซล) และบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) กล่าวว่า วันนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวันลัยละตุลกอดรฺ !!!

อ่านต่อในฉบับ