โอวาทวันนี้ 1/02/2560

243

อัดลฺอิลาฮี (ตอนที่ 2)

♡ นิยามของอัดลฺ(ความยุติธรรม) ♡

ความหมาย “อัดลฺ”ทางด้านภาษา มีคำนิยาม ดังนี้

1- ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ซึ่งทัศนะนี้บางประเทศยึดหลักความยุติธรรมตามนิยามนี้ คือ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางประเทศคนผิวดำกลับไม่มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกับคนผิวขาว
{นิยามนี้ บางครั้ง การปฏิบัติถูกต้องคือ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่บางประเทศ ผิดพลาดตรงที่กำหนดสิทธิ โดยให้ความเท่าเทียมเฉพาะผิวสี

2- การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3- การให้สิทธิตามที่ควรได้รับ “อะฮ์ฏอกุลละซีฮักกินฮักกอฮุ”
{ اعطاءكل ذي حق حقه}
เป็นนิยามที่ให้ความหมาย ลงลึกในรายละเอียดกว่านิยามทั้งสองข้างต้น เช่น บุตรคนโตกับบุตรคนเล็ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน พ่อแม่จึงให้สิทธิตามความจำเป็นและความเหมาะสม เมื่อบุตรคนโตมีความจำเป็นต้องใช้มากกว่า จึงสมควรจะได้รับค่าใช้จ่ายมากกว่า ส่วนคนเล็กมีความจำเป็นน้อยกว่า เป็นที่เหมาะสมที่จะได้รับน้อยกว่า
จะเห็นได้ว่า นิยามนี้ให้สิทธิต่อบุคคลตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนั้น บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า ย่อมที่จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าบุคคลที่มีความรู้และความสามารถน้อยกว่า ซึ่งทุกคนยอมรับในความยุติธรรมตามนิยามนี้

4- การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกต้องตามกาลเทศะ หรือ การวางของถูกที่ถูกต้องเหมาะสมตามที่ที่มันควรอยู่ ซึ่งนิยามนี้ ตรงกับคำว่า (ฮิกมะฮ์=วิทยปัญญา)
{ ฮิกมะฮ์ คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความมีเหตุมีผล ความถูกต้องที่สุดที่ควรจะเป็นไปตามนั้น}

  • ความแตกต่างระหว่างนิยามที่สามกับนิยามที่สี่ ●

-นิยามที่สาม {ไม่มีเรื่องของฮิกมะฮ์(วิทยะปัญญา)}
-นิยามที่สี่ {มีเรื่องของฮิกมะฮ์(วิทยะปัญญา)}

สมมุติ : มีคนสองคนกระทำผิดเหมือนกัน หากพิจารณาจากตรรกะทั่วไป ตามสิทธิที่เขาทั้งสองควรจะได้รับ คือ การถูกลงโทษ ซึ่งการถูกลงโทษลักษณะนี้คือ นิยามที่สาม แต่ถ้าหากไม่มีการลงโทษ ด้วยเหตุผลที่สำคัญกว่าและเหมาะสมกว่าการลงโทษ เพราะบางกรณีการลงโทษอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกอย่างมากมาย

ฉะนั้น เมื่อเกรงว่าจะส่งผลให้มีปัญหาตามมามากกว่า จึงเข้าประเด็น ต้องวางปัญหาของเขาให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยการไม่ลงโทษ ซึ่งการถูกลงโทษลักษณะนี้ คือ นิยามที่สี่ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมที่ลึกซึ้งกว่านิยามที่สาม

จะเห็นได้ว่า ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นส่วนมากอยู่ในนิยามที่สี่ เพราะมีเรื่องฮิกมะฮ์ ที่มีเหตุ มีผล และมีความเหมาะสมเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ โองการที่ 40

“فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.”

“พระองค์จะให้อภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงลงโทษกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์”

กรณี ผู้กระทำผิดบางคนถูกลงโทษ แต่บางคนได้รับการอภัย

อธิบายความ : สำหรับผู้กระทำผิดที่ที่ถูกลงโทษนั้น เขาก็ได้ตามสิทธิของเขาตามนิยามที่สาม ส่วนผู้กระทำผิดที่ได้รับการอภัย เขาได้รับความเมตตาซึ่งสูงส่งกว่าความยุติธรรม ด้วยการได้รับการอภัยโทษ {สิทธิตามนิยามที่สี่}

กรณีเช่นนี้ มนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะกล่าวว่ามันไม่ยุติธรรม เพราะสิทธิของผู้กระทำผิดคือการถูกลงโทษ ส่วนการให้อภัยนั้นเป็นสิทธิของผู้ตัดสิน ซึ่งหากมีการลงโทษจะต้องพิจารณาตามรายบุคคลว่า ใครควรได้สิทธิ ใครได้รับการอภัยทั้งนี้จะต้องมีฮิกมะห์หรือเหตุผลที่เพียงพอ ตามนิยามที่สี่

ดังนั้น กรณี ผู้กระทำผิด ทำไม คนนี้ได้รับการอภัยแต่คนนั้นไม่ได้รับการอภัย จึงเป็นศาสตร์ของวิชาการด้านอัคลาก ซึ่งมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งอีกมาก

ตัวอย่าง : นักเรียนสองคนกระทำผิดเหมือนกัน คนหนึ่งถูกลงโทษ แต่อีกคนหนึ่งกลับไม่ถูกลงโทษ ถ้าเป็นเช่นนี้ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาสองประการ คือยุติธรรม หรือ ไม่ยุติธรรม

คำถาม : เราจะอธิบายกรณีนี้ อย่างผู้มีสติปัญญาได้อย่างไร

ในที่นี้เราอาจอธิบาย เหตุผลประกอบในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า แม้ทั้งสองจะกระทำผิดเหมือนกัน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายเอ กระทำผิดเช่นนี้เป็นประจำ ในขณะที่นายบีกระทำผิดเป็นครั้งแรก เมื่อพิจารณาตามตรรกะ นายเอจึงสมควรถูกลงโทษ ส่วนนายบีสมควรได้รับการอภัยโทษ

โดยทั่วไป สังคมก็จะคล้อยตามเช่นนี้ ทั้งๆที่ทั้งสองกระทำผิดเหมือนกัน จะเห็นได้ว่า มีการพิจารณาตรงรายละเอียดบางอย่าง จึงทำให้มีเหตุผลที่เหมาะสม ต่อการลงโทษหรือไม่ลงโทษ แต่ทว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมของพระเจ้านั้น มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งและสูงส่งกว่า ทั้งนี้ในอัลกุรอานได้กล่าวไว้ใน ซูเราะฮ์ข้างต้น ความว่า

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

“พระองค์จะรับการเตาบัต(การขออภัยโทษ)จากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์”

ดังนั้น หากเราไม่เข้าใจความหมายความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า แน่นอนว่า เราจะไม่เข้าใจโองการในอัลกรุอานอีกจำนวนมาก

ตัวอย่าง :
ครูคนหนึ่ง เขาทำโทษนักเรียนทุกคนที่กระทำผิด ถือว่ายุติธรรม เพราะนักเรียนที่ทำผิด ย่อมสมควรต้องได้รับการลงโทษ แต่หากครูคนนั้นยกโทษให้กับนักเรียนบางคน เนื่องจากมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ พบว่านักเรียนบางคนกระทำผิดเป็นครั้งแรก หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจจะแค่เพียงตามเพื่อน เช่นนี้แล้ว การได้รับการอภัยโทษ ถือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับฮิกมะฮ์อยู่ด้วย

สรุป ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นมีความหมายตามนิยาม ที่สาม และสี่ และในนิยามที่สี่ เป็นชัดเจนว่า ละเอียดลึกซึ้งกว่าเพราะมีเรื่องของฮิกมะฮ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ประเด็นการทำความเข้าใจฮิกมะฮ์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องยาก เป็นเพราะเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในแต่ละเรื่อง ตัวอย่างเช่น คนสองคนทำมาหากินด้วยความขยันเหมือนกัน คนหนึ่งประสบความสำเร็จ อีกคนหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จ

คำถาม : ประเด็นนี้ จะกล่าวสรุปได้หรือไม่ว่า พระองค์ไม่ยุติธรรม

คำตอบ คือ ไม่ได้ เพราะในหลักเตาฮีด “อิสติกลาลี” ได้อธิบายไว้ว่า พระองค์คือผู้ทรงกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวแต่เพียงผู้เดียว

{เตาฮีดอิสติกลาลี คือ ผลของการกระทำทั้งหมดอยู่ในอำนาจของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว}

คำถามต่อมา : กรณีคนที่ไม่สำเร็จ ทำไมพระองค์ไม่ทรงประทานให้กับเขา

ในที่นี้ตามหลักปรัชญาอัคลากนั้น บางครั้งเพื่อความปลอดภัยในหลักศรัทธาของเขา จำเป็นที่จะต้องให้เขาอยู่อย่างยากลำบากและอยู่อย่างยากจนในโลกนี้ เพื่อจะรักษาอีหม่านความศรัทธาของเขาให้ดำรงอยู่ได้ เพราะเป็นไปได้ว่าหากเขาร่ำรวยอาจจะเปิดโอกาสให้ไปทำอะไรที่จะสูญเสียอิหม่านได้

ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่พระองค์จะให้เขาอยู่อย่างยากจนเพื่อความปลอดภัยในหลักศรัทธาของเขา

 

555ติดตามอ่านต่อ อัดลฺอิลาฮี (ตอนที่ 3)