จุลสาร อินติซอรฺ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

438

เมาลิดนบีรําลึก

“พวกเขาต้องการจะดับแสงของอัลเลาะฮ์ด้วยปากของพวกเขา และอัลเลาะฮ์ น้ันไม่ทรงยินยอม นอกจากจะทรงให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้น แม้นว่าบรรดา ผู้ปฏิเสธจะชิงชังก็ตาม”

อัลฮัมดุลิลละฮ์ ขอชุโกร์ในเนี๊ยะมัตและเตาฟีก โดยเฉพาะในค่ำคืนนี้ ซึ่ง เป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ …ค่ำคืนท่ีหลายพันปี ก่อนหน้านี้มนุษยชาตินั้นต่างพากันรอคอย …เป็นค่ำคืนที่บรรดาชาวยะฮูดีย์ นัศรอนี มะยูซีย์ (พวกบูชาไฟ) และศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ ต่างก็รอคอย ค่ำคืนน้ี

รอคอยการปรากฏตัว…. ปรากฏการณ์แห่งการถือกําาเนิดลงมาของ “นูร” อัน ย่ิงใหญ่… “นูร” ที่สมบูรณ์แบบที่สุด… “นูร” มุฏลักที่จะลงมาในโลกนี้ เป็นค่ำคืนของ การถือกําาเนิดของ “นูร” หนึ่ง ที่ได้ถูกสัญญาไว้ในคัมภีร์ต่างๆ….ในศาสนาที่เคยมีมา ตลอดหน้าประวัติศาสตร์….. เป็นค่ำคืนที่รอคอยการพยากรณ์อันย่ิงใหญ่ถึงการถือกําาเนิดของศาสดาองค์สุดท้ายของอัลเลาะฮ์ (ซบ) เป็นค่ำคืนที่รายละเอียดต่างๆ มีอยู่ในทุกๆศาสนา…..

นั่นคือการถือกําาเนิดของ “นูร” อันยิ่งใหญ่ “นูร” อันสมบูรณ์ นั่นคือ “นูร” ของ ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ.) !!!!!

ซึ่งแน่นอนเน้ือหาและเรื่องราวที่เกี่ยวกับค่ำคืนนี้….. เกี่ยวกับศาสดาท่านนี้ เกี่ยวกับ “นูร” ดวงนี้ของอัลเลาะฮ์ (ซบ) น้ัน มีเรื่องราวต่างๆ มากมายพี่น้อง !!!!!

อัลฮัมดุลิลละฮ์อีกครั้งหนึ่ง ที่การเฉลิมฉลองของเราในค่ำคืนนี้… เฉลิมฉลอง เมาลิดุนนบีนั้นก็ตรงกับวันประสูติของอีกผู้หนึ่ง…ที่เป็นทายาทแห่ง “นูร” อันนี้ ซึ่งก็ คือวันถือ กำเนิดของ ท่านอิมามญะอฟัร อัศศอดิก (อ) หน่ึง ในอิมาม ท่ีเป็น เชื้อ สาย และทายาทของรอซูลุลเลาะฮ์ (ศ.) อันเป็นท่ีถูกยอมรับจากอุมมะฮ์อิสลามทั้งมวล ซึ่ง ท่านอิมามท่านนี้ก็ได้ถูกถือกําาเนิดมาในค่ำคืนนี้อีกเช่นกัน หลังจากรอซูลุลเลาะฮ์ (ศ.) จากไปประมาณ 60 กว่าปี

ในค่ำคืนนี้ตรงกับวันครบรอบ 33 ปี ของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน แน่นอนการปฏิวัติอันนี้มีคํานิยาม ต่างๆอย่างมากมายพี่น้อง!!!!!! หนึ่ง ในคํานิยามที่สําคัญที่ท่านอิมาม โคมัยนี (รฎ) เป็นผู้ให้ เมื่อมีคนถาม ถึงการปฏิวัติอันนี้ ท่านจะให้นิยาม ว่าอย่างไร?? นิยามนี้ถือว่าเป็นนิยาม แรกๆ ที่อิมามโคมัยนี (รฎ) ได้ให้กับ การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลังจาก ประสบความสําเร็จ นั่นคือ ท่านอิมาม โคมัยนี (รฎ) กล่าวว่า “การปฏิวัติของ เราคือการระเบิดของนูร”

อ่านต่อฉบับใน

https://syedsulaiman.com/766