โอวาทวันนี้ 03/12/2559

424

ฟังดูว่าทำไหมอาหรับ 350 ล้านคน จึงสู้อิสราเอลไม่ได้ โดย จอร์ด กาลาเวย์ ส.ส มุสลิมหลายสมัยชาวอังกฤษ

จอร์ด กาลาเวย์ ส.ส มุสลิมอังกฤษ อบรมโลกอาหรับให้มีเอกภาพ

No, No,
If I have one message which I have been trying to deliver for 40 years to Arab audiences
it is this, that
ไม่ ไม่ หากผมมีสาส์นหนึ่งที่พยายามส่งถึงให้ผู้ชมชาวอาหรับมามากกว่า 40 ปี มันคือสิ่งนี้
The only thing stopping you from uniting is you
สิ่งเดียวเท่านั้น ที่หยุดยั้งพวกคุณจากการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ พวกคุณเอง
The U.S. cannot control the streets of Brooklyn
สหรัฐฯ ไร้ความสามารถควบคุมถนนหนทางในบรูคลิน
The U.S. cannot pay its electricity bills
สหรัฐฯ ไร้ความสามารถจะจ่ายบิลค่าไฟตัวเอง
The U.S. cannot stop the Lebanese people being together
สหรัฐฯ ไม่สามารถหยุดยั้งคนเลบานอนให้รวมตัวกันเป็นหนึ่ง
The Lebanese being together with the Syrian
สหรัฐฯ ไม่สามารถหยุดยั้งชาวเลบานอนให้รวมกับชาวซีเรีย
The Lebanese and the Syrian being together with the Iraqis
ชาวเลบานอน กับ ชาวซีเรีย ให้รวมเป็นหนึ่งกับชาวอิรัค
They can’t stop the Arabs from being together
พวกเขาหยุดยั้งอาหรับให้รวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้
only the Arabs are toping the Arabs being together
มีเพียงแค่ชาวอาหรับเท่านั้น ที่หยุดยั้งสิ่งนี้
As long as people sit in coffee shop, with their angrily blaming the Hawaja
ตราบใดก็ตาม ที่ผู้คนยังคงนั่งในร้านกาแฟ แล้วกล่าวโทษอย่างฉุนเฉียว ต่อ ชาวฮาวาจา
blaming the Turkish, blaming the British
โทษชาวตุรกี โทษชาวอังกฤษ
Blaming the Israelis, blaming the Saudis, blaming the Iranian
โทษอิสราเอล โทษซาอุฯ โทษชาวอิหร่าน
You will always be divided
พวกคุณก็ยังคงแตกแยกกัน
and as long as you’re divided, you’ll be weak
และตราบเท่าที่พวกคุณแตกแยกกัน พวกคุณก็จะอ่อนแอ
and as long as you are weak, they will steal your wealth
และเมื่อพวกคุณอ่อนแอ พวกเขาก็ขโมยทรัพย์สินจากพวกคุณ
It’s not rocket science
นี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์การผลิตจรวดยานอวกาศ
you don’t have to be Einstein to work it out
คุณไม่จำเป็นต้องเป็น ไอน์สไตน์ จึงจะคิดออก
Unity is strength, if u could only stop thinking like Sunni and Shiah
สามัคคี คือ พลัง หากเพียงแค่พวกคุณ หยุดคิด เหมือน ซุนหนี่ และ ชีอะฮ์
like Lebanese and Syrian, like left and right
คิดเหมือนคนเลบานอน และคนซีเรีย คิดแบบซ้าย คิดแบบขวา
****like Magraby or Levantine or Goofy
คิดแบบชาวโมร๊อคโค หรือ ชาม หรือ ประเทศอ่าว
if you could only stop thinking like that
หากเพียงแค่พวกคุณหยุดคิดเช่นนั้น
you are 350 million people, who speak the same language
พวกคุณคือ ประชากรกว่า 350 ล้านคน ผู้ที่พูดภาษาเดียวกัน
Do you know in Europe,
we speak 150 languages
รู้ไหมว่า ในยุโรป
เราพูดภาษาแตกต่างกันถึง 150 ภาษา
you speak one language with one god
ทว่าพวกคุณ พูดหนึ่งภาษา และนับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน
Imagine the strength that you could have, if u came together
ลองจินตนาการถึงความแข็งแกร่งที่พวกคุณสามารถครอบครองได้สิ เมื่อพวกคุณรวมกันเป็นหนึ่ง
but as long as you’re ready to sit and blame other people
แต่หากว่า พวกคุณพร้อมที่จะนั่งโทษชาติอื่นๆ
you’ll never be united
พวกคุณจะไม่มีวันสามัคคีกันได้
As long as you’re not united, you will be divided
และตราบเท่าที่พวกคุณไม่สามัคคีกัน พวกคุณก็จะถูกแบ่งแยก
As long as you’re divided, they will steal your things
และเมื่อพวกคุณแตกแยกกัน พวกเขาก็จะขโมยสิ่งของต่างๆของพวกคุณ
That’s why they’re doing it, they don’t care if you’re Sunni or Shiah
นี่แหละสาเหตุที่พวกเขากระทำสิ่งนี้ พวกเขาไม่สนหรอกว่า คุณจะเป็นซุนหนี่ หรือ ชีอะฮ์
Listen madam
ฟังผมนะ คุณผู้หญิง
In the parliament in which I sit, there’re 650 members
ในรัฐสภาที่ผมนั่งอยู่ มีสมาชิกกว่า 650 ชีวิต
If I ask them one by one to define the difference between sunni and shih
หากผมถามพวกเขา ทีละคน ให้จำแนกความแตกต่างระหว่าง ซุนหนี่ และชีอะฮ์
None of them could do so. None of them.
จะไม่มีใครบอกได้ ไม่มีสักคน
they don’t care if your Sunni or Shiah
they don’t care if you pray or fast or make Hajj
they don’t care about Islam
they don’t care about religion
พวกเขาไม่สนหรอกว่า คุณจะเป็นซุนหนี่ หรือ ชีอะฮ์
พวกเขาไม่ใยดีหรอกว่า พวกคุณจะละหมาดไหม จะถือศีลอด หรือ ไปทำฮัจย์หรือไม่
พวกเขาไม่สนอิสลาม
พวกเขาไม่ได้แคร์ศาสนา
they just care about dividing you
they just care about making u fight against each other
as long as your fighting each other
you’re no fighting them
you’re no fighting Israel
you’re allowing them to steal your oil
steal your gas, water
ที่พวกเขาสนใจ คือ การแบ่งแยกพวกคุณ
พวกเขาต้องการเพียงแค่ให้พวกคุณ รบกันเอง
เพราะตราบใดก็ตามที่พวกคุณขัดแย้งกันเอง
พวกคุณก็จะไม่ขัดแย้งกับพวกเขา
พวกคุณก็จะไม่รบกับอิสราเอล
พวกคุณได้อนุญาตให้พวกเขาขโมยน้ำมันของคุณไป ขโมยก๊าซของคุณไป ขโมยน้ำของคุณไป

….. Saiyidsulaiman Husaini