ท่านอิมามฮาดี (อ) – สาเหตุการอยู่รอดของชีอะฮ์ ในยุคสุดท้ายที่ปราศจากผู้นำ

12
3 รอญับ​ ร่วมรำลึกวันชาฮาดัตท่านอิมาม​ อาลี​ อัลฮาดี(อ) “
1200 ปีผ่านมา ชีอะห์อยู่ได้อย่างไร โดยปราศจากอิมาม?!?
เกร็ดความรู้อันทรงคุณค่า เนื่องในวันคล้ายวันชะฮาดัตท่านอิมามอะลี ฮาดี (อ.)
ขอแสดงความเสียใจยังท่านอิมามประจำยุคสมัย อิมามมะฮฺดี (อ) ผู้มาโปรดโลก และผู้ศรัทธาทุกท่าน
📝บางส่วนจากการบรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามฯ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี
_________________
••• จะเห็นได้ว่า เกือบ 1200 ปีมาแล้ว ที่เราอยู่ภายใต้การปกครองของอิมามมะฮ์ดี(อ)นั้น พบว่า สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง เป็นสิ่งที่นักการเมือง นักรัฐศาสตร์โลก นักวิเคราะห์ไปไม่ถึง และไม่สามารถที่จะเข้าใจชุมชนหรือกลุ่มชน ซึ่งมีจำนวนมาก และยิ่งใหญ่อย่างชีอะห์นั้น..
ถามว่า พวกเขาอยู่ได้อย่างไรจนถึงทุกวันนี้ โดยปราศจากผู้นำ เป็นเวลาเกือบ 1200 ปี ในลักษณะที่มีศัตรูมุ่งโจมตีทุกรูปแบบ เช่น ศัตรูทางศาสนา ศัตรูทางการเมือง ศัตรูที่ตัดสิน หรือฟัตวาว่าฆ่าชีอะห์ได้ ภายใต้การปกครองของบรรดาผู้นำที่กดขี่ ที่เป็นศัตรูกับชีอะห์มาทุกยุคทุกสมัย ในสภาวะที่ชีอะห์เหล่านั้นไม่มีผู้นำ ซึ่งตามหลักรัฐศาสตร์ทั่วไปบอกว่า สังคม ชุมชน ที่ไม่มีผู้นำนั้น ไม่สามารอยู่รอดได้
ฉะนี้แล้ว จากประสบการณ์ของนักรัฐศาสตร์ มีการรับรองในหลายๆอาณาจักร หลายๆ ลัทธินิยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นยังล่มสลายได้ในขณะที่มีผู้นำอยู่
ทว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับทึ่ง หลังจากการเร้นหายของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ) 1200 กว่าปี กลับเห็นชีอะห์ยืนหยัดอยู่ได้ ในสภาวะที่มีศัตรูอยู่รอบด้าน กลับไม่ได้ล่มสลาย และไม่เพียงเท่านี้ พวกเขายังค้นพบว่า กลุ่มชนชีอะห์กำลังเคลื่อนไหวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่
อัลฮัมดุลิลละฮ์ ในวันนี้ แทบไม่ต้องอธิบายใด ๆ ถึงความยิ่งใหญ่ของชีอะห์ โดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านโดยท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) รวมทั้งหลังจากเกิดขบวนการฮิซบุลลอฮฺในเลบานอนและกำลังเกิดขบวนการต่าง ๆในโลกนี้อีกมากมาย ๆกำลังพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของบรรดาชีอะห์
จะเห็นได้ว่า การอยู่รอด รวมทั้งความยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่กำลังปรากฏขึ้นนั้น แน่นอน !!! มาจากการต่อสู้ต่างๆของบรรดาอิมามแห่งอะฮ์ลุลเบต(อ) เช่น มาจากแบบฉบับของท่านอิมามอะลี(อ) ท่านอิมามฮะซัน(อ) ท่านอิมามฮูเซน(อ) มาจากแบบฉบับหรือจากการสร้างรากฐานแห่งความรู้ของท่านอิมามบากิร(อ) ของท่านอิมามญะฟัร(อ) และรวมไปถึงทุกๆอิมาม
อย่างไรก็ดี บุคลากรที่มีความสำคัญที่สุด ในประเด็นการอยู่รอดของชีอะฮ์ ที่ส่งผลทำให้ชีอะห์มีความสามารถและยืดหยัดได้อย่างเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งตามทัศนะของบรรดาอาเล็มอุลามะอฺเกือบทั้งหมดให้ข้อสรุปประเด็นการอยู่รอดของชีอะห์ เห็นพ้องต้องกันว่า หากจะชี้ถึงบุคลากรที่มีความที่สุดของบทบาท ในการทำให้ชีอะห์มีความสามารถและยืดหยัดได้อย่างเข้มแข็งนั้น มาจากบทบาทของ ๓ อิมามสุดท้ายก่อนท่านอิมามมะฮ์ดี(อ) ประสูติ ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. ท่านอิมามมูฮำหมัด ตะกี อัลญะวาด(อ)
๒. ท่านอิมามอาลี อัลฮาดี(อ)
๓. ท่านอิมามฮะซัน อัลอัสการีย์(อ)
รายงานบันทึกว่า นับตั้งแต่ท่านอิมามญะวาด(อ) ท่านอิมามฮาดี(อ) และท่านอิมามฮะซัน อัลอัสการีย์(อ) ขึ้นมาเป็นอิมามเรียงกันมา
เมื่อเราทำการศึกษาประวัติของแต่ละท่านจะพบว่า บทบาทที่สำคัญของอิมามสามท่านนี้ กล่าวคือ ในยุคที่ท่านอิมามมะฮ์ดี(อ) เร้นหายนั้น อิมามทั้ง ๓ ท่าน มีการเตรียมการ การสร้างรากฐาน ซึ่งการเตรียมการเหล่านี้ ส่งผลทำให้บรรดาชีอะห์ทั้งหมดดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง โดยเริ่มตั้งแต่สมัยของท่านอิมามญะวาด(อ) และท่านอิมามฮาดี(อ) แม้จริงอยู่ ท่านอิมาม(อ) อื่นๆ ก็ได้ทำ อย่างไรก็ดี เบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่า แต่ละอิมามจะมีบทบาทหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกัน•••