โอวาทวันนี้ 11/01/2560

178

ท่านประธานจิม ได้ติดต่อขอบทความทางวิชาการเพื่อจะให้สมาชิกในห้องนี้ได้รับประโยชน์ทางวิชาการของชีอะห์ ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าอยากให้สมาชิกห้องนี้ได้สัมผัสกับวิชาการที่เป็นรากฐานความศรัทธาของชีอะห์โดยตรง จึงเลือกที่จะนำเสนอวิขาอูศูลลุดดีนที่ผมได้สอนนักเรียนในห้องเรียนที่นักเรียนได้สรุปมาเป็นบททความ ให้สมาชิกในห้องนี้ได้ศึกษากัน

อูศูลลุดดีนของชีอะห์มี 5 ประการดังนี้คือ
เตาฮีด(เอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า)
อาเดล(ความยุติธรรมของพระผู้เจ้า)
นะบูวะห์(ความเป็นศาสดา)
อิมามัต(ระบบอิมาม)
มาอาด(ชีวิตหลังความตาย)

โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆตามลำดับ หามีคำถามหรือข้อเสนอใดๆสามารถแสดงความเห็นได้ครับ
วันนี้จะนำเสนอตอนแรกในเรื่องที่เกี่ยวกับเตาฮีด

เตาฮีด (1)
(ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า)

รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพราะเป็นแก่นหลักของศาสนา เป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นคนดี และคนไม่ดี การเรียนรู้เรื่องความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า(เตาฮีด)สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนมนุษย์ให้พัฒนาสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้มนุษย์เป็นพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีได้ เพราะเตาฮีดพูดถึงเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า

ตามหลักวิชาการถือว่าวิชานี้เป็น (อูศูลลุดดีน) รากฐานของศาสนา เป็นวิชาหลัก ถ้าเราจะเปรียบเทียบ ต้นไม่ต้นหนึ่งถ้ามันไม่มีราก ต่อให้เรารดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมันไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงอยู่ได้ สุดท้ายมันก็ล้มตายลง เป็นเหตุผลที่นักวิชาการเรียกว่า รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การนมาซ การถือศีลอด การทำฮัจญ์ การญิฮาด จะดำรงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าใจรากฐานของศาสนา ถ้าหากจะถามว่าทำไมคนๆหนึ่งไม่นมาซ ทำไมคนๆหนึ่งไม่จ่ายซะกาต ทำไมคนๆหนึ่งไม่ถือศีลอด ทำไมคนๆหนึ่งไม่ญิฮาด เหตุผลคือเพราะเขาขาดความรู้ความเข้าใจ ความศรัทธาในเรื่องของแก่นแท้ รากฐานของศาสนานั้นเอง

เราจะมาทำความเข้าใจ คำว่า ดีน (ศาสนา) ตามหลักภาษาคือการ “ตออัต” การตอบแทน ส่วนความหมายทางด้านวิชาการคือ การมีความเชื่อ การศรัทธาต่อพระผู้สร้าง ความเชื่อว่ามีผู้สร้างโลกนี้และมนุษย์ขึ้นมา ความเชื่อต่อคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเชื่อนั้น เมื่อสององค์ประกอบหลักนี้รวมกันคือเชื่อในการมีอยู่ของพระผู้สร้าง และมีบทบัญญัติจากพระผู้สร้าง จึงจะสามารถเรียกว่า(ดีน)ศาสนาได้
เมื่อเราได้ความหมายมาแล้วว่าศาสนาคือการร่วมกันของสององค์ประกอบหลัก คือหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ เรียกว่า อูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) และ ฟุรูฮุดดีน (หลักปฏิบัติทางศาสนา) ถ้ามีอูศูลุดดีนเพียงอย่างเดียวไม่มีฟุรุอุดดีนศาสนาก็ไม่สมบรูณ์ และถ้ามีฟุรุอุดดีนเพียงอย่างเดียวไม่มีอูศูลุดดีน ศาสนาก็ไม่สมบรูณ์ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นศาสนาคือการมีทั้งสององค์ประกอบหลักรวมกัน คือการมีทั้งความศรัทธาและการปฏิบัติไปพร้อมกัน แต่อูศูลุดดีนมีความสำคัญกว่าเพราะจะทำให้ ฟุรุอุดดีนดำรงอยู่ได้

อูศูลุดดีน เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของหลักศรัทธา พูดถึงหลักศรัทธาที่เป็นหลักๆ อูศูลุดดีนหลักๆที่สุดของอิสลามนั้นมีอยู่ห้าประการด้วยกัน คือ เตาฮีด (ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) อาเดล (ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า) นบูวัต (ศาสดาจากพระผู้เป็นเจ้า) อิมามัต (ผู้นำทางศาสนาหลังจากสิ้นสุดยุคของศาสดาองค์สุดท้าย) และมะอาด (การตอบแทนหลักความตาย) นี้คือส่วนประกอบอันที่หนึ่งของศาสนา ส่วนประกอบหลักอันที่สองคือหลักปฏิบัติ ชารีอัตต่างๆ หรือฟูรุอุดดีนนั้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันไม่มีสิ่งนี้ศาสนาก็ไม่สมบรูณ์ เช่น นมาซ ถือศีลอด ทำฮัจญ์ จ่ายทาน ฯ ดังนั้นความสมบรูณ์ในการนับถือศาสนาคือการ มีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องและพร้อมกับมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ถ้าหากมนุษย์ไม่มีการปฏิบัติ ไม่นมาซ ไม่ถือศีลอด ไม่จ่ายทานฯ ความเป็นมุสลิมของมนุษย์ก็ไม่สามารถสมบรูณ์ได้

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

33