ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่5)

1145
อิมามอะลี(อ) มี “นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ” คือผลงานทางความรู้อันยิ่งใหญ่แห่งอาลีมุฮัมมัด
อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) มีคัมภีร์แห่งจิตวิญญาณโดยตรง คือ “ซอฮีฟะตุสซัจญาดียะฮฺ”

“ซอฮีฟะตุสซัจญาดียะฮฺ” มี 54 บทดุอาอฺ ในแต่ละบทดุอาอฺ พี่น้องลองไปศึกษาอ่านดูว่ามีเนื้อหาอะไรอยู่บ้าง

“ซอฮีฟะตุสซัจญาดียะฮฺ” มีดุอาอฺดังนี้

ดุอาอฺบทที่ 1 ดุอาอฺการสรรเสริญอัลลอฮฺ(ซบ) อธิบายว่าด้วยคุณลักษณะของพระองค์ อธิบายมะอฺริฟัตและการรู้จักอัลลอฮฺ (ซบ) ว่าสามารถจะรู้จักพระองค์ได้แบบไหน… อย่างไร ???

ดุอาอบทที่ 2 ดุอาอฺการ “ศอละวาต” ให้กับท่านศาสดามุฮัมมัด และ อาลีมุฮัมมัด บทนี้อธิบายถึงเรื่องราวความสำคัญ ความยิ่งใหญ่และชึ้ให้เห็นถึงฟาฎีลัต(ความประเสริฐ)ของท่านนบี(ศ)และบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ)

ดุอาอฺบทที่ 3 ดุอาอฺการสรรเสริญศอละวาตให้กับมวลมะลาอิกะฮฺ ผู้แบก อะรัชของอัลลอฮฺ(ซบ) มะลาอิกะฮฺแต่ละองค์ที่แบกอะรัชของอัลลอฮฺ(ซบ) มีหน้าที่อะไรบ้าง? ซึ่งในนั้นมีเนื้อหามีเรื่องราว มีมะอฺริฟัต มีความรู้ หรือสามารถสรุปความแล้วว่า เป็นดุอาอฺที่อ่านแล้วทำให้มนุษย์รู้จักเรื่องราวทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดิน..
และขอกล่าวเสริมอีกสักนิดว่า ในแต่ละบทดุอาอฺนี้ ไม่ใช่ว่าเอ่ยชื่อตัวบทแล้วก็จบ เพราะในแต่ละตัวบทมีรายละเอียดมากมาย แต่เราไม่มีเวลาพอในการอธิบาย บางบทดุอาอฺ อุลามาอฺชั้นสูงหลายท่าน กล่าวว่า ในหนึ่งบทดุอาอฺนั้น สามารถเขียนเป็นหนังสือที่มีความหนานับร้อยหน้า นี่เป็นเพียงแค่ 1 บทดุอาอฺ เท่านั้น และเป็นหนังสือที่มีความหนาเป็นอย่างมาก มีจำนวน 4 เล่มด้วยกัน ในแต่ละ 1 บทดุอาอฺใน “ซอฮีฟะตุส ซัจญาดดียะฮฺ” คือ คลังแห่งวิชาการ…. คลังแห่งความรู้ …..คลังแห่งมะอฺริฟัตทั้งหมด

ดุอาอฺบทที่ 4 ดุอาอฺการวิงวอนขอเราะฮฺมัตจากอัลลอฮฺ(ซบ) มนุษย์ที่ได้รับเราะฮฺมัตจากอัลลอฮฺ(ซบ) คือ มนุษย์ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดา และแม้แต่ดุอาอฺ ทุกลมหายใจของมนุษย์ก็มีอยู่ในนี้ทั้งหมด ยกตัวอย่างดุอาอฺยามเช้าและกลางคืน ดุอาอฺเมื่อเกิดความเศร้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดุอาอฺเมื่อเห็นคนทำชั่ว ดุอาอฺขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ(ซบ)ซึ่งทุกย่างก้าวของชีวิตต้องอยู่กับบทดุอาอฺ….
ดุอาอฺบทที่ 5 ดุอาอฺเพื่อตนเองและพวกพ้องของท่าน
ดุอาอฺบทที่ 6 ดุอาอฺในยามรุ่งอรุณและยามเย็น
ดุอาอฺบทที่ 7 ดุอาอฺเมื่อเผชิญกับความกังวลหรือเข้าสู่ภาวะอับโชคและรู้สึกวิตกกังวล
ดุอาอฺบทที่ 8 ดุอาอฺเพื่อการแสวงหาที่พักพิงทางใจจากส่ิงที่น่ารังเกียจเลวทราม
ดุอาอฺบทที่ 9 ดุอาอฺให้มีบั่นปลายชีวิตที่ดี ให้ได้รับจุดจบที่ดี ดุอาอฺสารภาพบาปต่ออัลลอฮฺ(ซบ) ดุอาอฺขอการเตาบัตต่ออัลลอฮ(ซบ)

ดุอาอฺบทที่ 10 ดุอาอฺเพื่อการแสวงหาที่พำนักจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก (ซบ)
ดุอาอฺบทที่ 11 ดุอาอฺเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายแห่งความดีงาม
ดุอาอฺบทที่ 12 ดุอาอฺในการสารภาพบาป
ดุอาอฺบทที่ 13 ดุอาอฺเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนา
ดุอาอฺบทที่ 14 ดุอาอฺเพื่อขจัดความมืดมนแห่งการกดขี่
ดุอาอฺบทที่ 15 ดุอาอฺเพื่อปัดเป่าการเจ็บป่วย
ดุอาอฺบทที่ 16 ดุอาอฺเพื่อขจัดมลทินที่เป็นบาป
ดุอาอฺบทที่ 17 ดุอาอฺเพื่อปกป้องจากมารร้าย
ดุอาอฺบทที่ 18 ดุอาอฺเพื่อผ่านพ้นภยันอันตราย
ดุอาอฺบทที่ 19 ดุอาอฺเพื่อขอประทานน้ำฝนยามแล้งจิต
ดุอาอฺบทที่ 20 ดุอาอฺเกี่ยวกับจริยธรรมอันทรงเกียรติ และการปฏิบัติ อันที่โปรดปราณของพระผู้อภิบาล
ดุอาอฺบทที่ 21 ดุอาอฺเมื่อมีเรื่องที่ทำให้ โศกเศร้าและเกิดความกังวลในความผิดพลาด
ดุอาอฺบทที่ 22 ดุอาอฺขณะประสบกับเรื่องทุกข์เข็ญ ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง และความลำบากในการฝ่าฟัน
ดุอาอฺบทที่ 23 ดุอาอฺในยามที่ท่านสวดวิงวอนเพื่อความผาสุก และขอบคุณต่อพระองค์
ดุอาอฺบทที่ 24 ดุอาอฺเพื่อบุพการี ของท่าน
ดุอาอฺบทที่ 25 ดุอาอฺเพื่อลูกหลานของท่าน
ดุอาอฺบทที่ 26 ดุอาอฺเพื่อบรรดาเพื่อนบ้านและมิตรสหายเมื่อท่านได้ รำลึกถึงพวกเขา
ดุอาอฺบทที่ 27 ดุอาอฺเพื่อประชาชนที่อยตามเขตแดน
ดุอาอฺบทที่ 28 ดุอาอฺเพื่อมุ่งไปสู่การพักพิงต่ออัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก
ดุอาอฺบทที่ 29 ดุอาอฺในสภาวะขาดแคลนเครื่องยังชีพ
ดุอาอฺบทที่ 30 ดุอาอฺเพื่อขอความช่วยเหลือในการชำระหนี้
ดุอาอฺบทที่ 31 ดุอาอฺเพื่อร้องขอการอภัยโทษ
ดุอาอฺบทที่ 32 ดุอาอฺหลังจากเสร็จสิ้นการทำนมาซยามค่ำคืน(นมาซชับ)
ดุอาอฺบทที่ 33 ดุอาอฺในการร้องขอเพื่อส่ิงที่ดีที่สุด (การอิสติคาเราะฮฺ)
ดุอาอฺบทที่ 34 ดุอาอฺเมื่อทุกข์ทรมานจากความอัปยศในการทำบาป
ดุอาอฺบทที่ 35 ดุอาอฺในความพึงพอใจในการกำหนดแห่งพระองค์
ดุอาอฺบทที่ 36 ดุอาอฺขณะที่ได้ยินเสียงกัมปนาท
ดุอาอฺบทที่ 37 ดุอาอฺเมื่อสารภาพถึงความไร้ความสามารถในการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า
ดุอาอฺบทที่ 38 ดุอาอฺร้องขอความช่วยเหลือของผู้คน และเพิกเฉยต่อสิทธิของพวกเรา
ดุอาอฺบทที่ 39 ดุอาอฺเพื่อการร้องขอการอภัยโทษและความเมตตา
ดุอาอฺบทที่ 40 ดุอาอฺเมื่อทราบข่าวการตายของผู้หนึ่งหรือรำลึกถึงความตาย
ดุอาอฺบทที่ 41 ดุอาอฺเพื่อขอการปกปิดและไม่ประจานต่อบาปทั้งมวล
ดุอาอฺบทที่ 42 ดุอาอฺเมื่ออ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจบสมบูรณ์ (คัตมุลกุรอาน)
ดุอาอฺบทที่ 43 ดุอาอฺขณะเห็นดวงจันทร์ขึ้น
ดุอาอฺบทที่ 44 ดุอาอฺเมื่อเริ่มเข้าเดือนรอมฎอน
ดุอาอฺบทที่ 45 ดุอาอฺเพื่ออำลาเดือนรอมฎอน
ดุอาอฺบทที่ 46 ดุอาอฺวันอีดิ้ลฟิตร์ และวันศุกร์
ดุอาอฺบทที่ 47 ดุอาอฺในวันอะรอฟะฮฺ
ดุอาอฺบทที่ 48 ดุอาอฺอีดิ้ลอัฏฮาและวันศุกร์
ดุอาอฺบทที่ 49 ดุอาอฺเพื่อขจัดแผนร้ายของศัตรู
ดุอาอฺบทที่ 50 ดุอาอฺเพื่อขอต่ออัลลอฮฺในยามหวาดกลัว
ดุอาอฺบทที่ 51 ดุอาอฺเพื่อขอความสงบและความมั่นคง
ดุอาอฺบทที่ 52 ดุอาอฺเพื่อขอความต่อเนื่องอย่างบริสุทธิ์ขณะอ่านดุอาอฺ
ดุอาอฺบทที่ 53 ดุอาอฺเพื่อขอความถ่อมตนอย่างต่ำต้อยต่อพระองค์
ดุอาอฺบทที่ 54 ดุอาอฺเพื่อขจัดความวิตกกังวล

ดุอาอฺเป็นอาวุธของเรา แต่ทำไมเมื่อเวลาเกิดเรื่องต่างๆกับชีวิตเรายังอยู่แบบไม่รู้เรื่อง โง่เขลาเบาปัญญา เรากลับรำพึงรำพันกับตัวเอง แต่เราไม่รำพึง รำพันกับอัลลอฮฺ(ซบ)
หนังสือเล่มนี้มีทุกบทดุอาอฺ “ดุอาอฺ ตอลาบุล ฮาวาอิจญฺ” เมื่อมีฮาญาตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะขอ ดุอาอฺเกี่ยวกับอะไรปรารถนาที่ จะได้อะไร ก็ให้อ่านดุอาอฺในหนังสือเล่มนี้ ดุอาอฺอุทธรณ์เมื่อเราถูกซอเล็ม แต่พึงระลึกว่า มิใช่ว่าเมื่ออ่านดุอาอฺเสร็จแล้ว พรุ่งนี้จะสามารถเห็นผลในทันที เพราะบางบทดุอาอฺนั้นต้องอ่านเรื่อยๆ เหตุผลหนึ่งซึ่งผมมองว่า การที่อัลลอฮฺ ทรงตอบรับดุอาอฺช้า เพราะพระองค์ปรารถนาที่จะฟังเสียงวิงวอนของเรา ฉะนั้นอย่าคิดว่าคืนนี้เราอ่านดุอาอฺตะวัสซุลแล้ว พรุ่งนี้ต้องได้รับชะฟาอัต ในทันที ซึ่งมันไม่ใช่….!!! สำหรับบางคนพระองค์ประวิงเวลาให้เขา เพื่อที่ว่าเขาจะยังคงวอนขอต่อพระองค์ ยิ่งเราดุอาอฺมาก พระองค์ก็ยิ่งชอบ….. เราควรเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วย

เมื่อถูกซอเล็มก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการถูกซอเล็มประเภทไหนก็ตาม เวลาพูดถึงเรื่องซอเล็มพวกเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วย ไม่ได้แปลว่าต้องมาจากการถูกซอเล็มจากผู้ปกครอง ตำรวจ ทหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่นี้รวมทั้งหมด ทั้งในครอบครัว ในบ้าน ก็สามารถที่จะอ่านได้เช่นกัน กรณีตัวอย่าง สามีซอเล็มภรรยา ภรรยาก็อ่านได้…… ภรรยาซอเล็มสามี สามีก็อ่านได้…..พี่น้องซอเล็มในหมู่พี่น้อง หมายถึง ญาติพี่น้องในครอบครัวในบ้าน หากมีการซอเล็มในครอบครัวไม่ว่าแบบไหนก็ตาม ก็สามารถอ่านดุอาอฺต่างๆเหล่านี้ได้….. เพื่อให้อัลลอฮฺ(ซบ)ทรงจัดการกับผู้ที่ซอเล็ม

กรณีเจ็บไข้ได้ป่วย การขอดุอาอฺเมื่อยามที่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดุอาอฺเมื่อเราป่วย ดุอาอฺเมื่อคนอื่นป่วย ในยามที่เราป่วย ก็มีดุอาอฺให้อ่าน แต่ว่าคนส่วนมากไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้

การขอดุอาอฺเมื่อจะขออภัยโทษ ดุอาอฺขอให้พ้นภัยจากความชั่วร้ายของชัยฏอน ดุอาอฺขอให้พ้นภัยจากความชั่วร้ายจากศัตรู ดุอาอฺขอให้ปลอดภัยจากแผนร้ายต่างๆของศัตรู ดุอาอฺขอฝน ดุอาอฺขอให้มีอัคลาคที่ดี

ดุอาอฺบทนี้ มีอุลามาอฺท่านหนึ่งเขียนออกมาเป็นหนังสือถึง 4 เล่มๆละ 200 กว่าหน้า เฉพาะดุอาอฺบทนี้บทเดียว ว่าด้วยอัคลาคที่ดีเป็นอย่างไร และยังมีดุอาอฺอื่นๆอีกมากมาย เช่น ดุอาอฺเมื่อจบอัลกุรอาน (คัตมุลกุรอาน)

สมมุติ หากเราเข้าใจอัลกุรอาน เมื่อจบอัลกุรอาน เราก็จะเข้าใจใน มะอฺริฟัตหรือความรู้ที่สูงส่ง ที่มีในดุอาอฺบทนี้ กล่าวคือ หากเราอ่าน อัลกุรอานเป็นประจำจนจบพร้อมทำความเข้าใจในความหมายของอัลกุรอานแล้ว เราจะรู้ว่ากุรอาน คือ ใคร ? กุรอาน คือ อะไร? ความสำคัญของกุรอาน คืออะไร? คำตอบอยู่ในนี้ทั้งหมด เพราะกุรอาน คือ บันไดสู่สวรรค์ กุรอานจะเป็นเพื่อนของเราในกูโบร์ กุรอานจะพูดแทนเราในวันกิยามัต ทุกคุณลักษณะของอัลกุรอาน ได้ถูกอรรถาธิบายไว้ในบท ดุอาอฺ คือ หลังจากที่เราได้อ่านดุอาอฺบทนี้ เราจะรู้จักอัลกุรอานได้อย่างสมบูรณ์

จะเห็นได้ว่าในหนังสือซอฮิฟะฮฺ ซัจญาดียะฮฺ จะมีดุอาอฺทั้งหมดทุกอย่าง มีตั้งแต่ดุอาอฺเมื่อจบอัลกุรอาน ดุอาอฺเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยว ดุอาอฺเมื่อเริ่มเข้าเดือนใหม่ ดุอาอฺต้อนรับเดือนรอมฎอน ดุอาอฺอำลาเดือนรอมฎอน สำหรับดุอาอฺอำลาเดือนรอมฏอนนั้น ขอแนะนำให้พี่น้องอ่านก่อนเข้าเดือนรอมฎอน เพราะเราจะได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเดือนนี้…..!!!
นอกจากนั้นยังมีดุอาอฺอื่นๆอีกมากมาย เช่น ดุอาอฺสำหรับทหาร นักรบ ผู้ดูแลชายแดนในที่ต่างๆ รวมทั้งดุอาอฺ สาปแช่งศัตรู ด้วยการอ่าน ดุอาอฺลงในน้ำเพื่อการสาปแช่งต่อศัตรู(ทำให้น้ำเกิดเชื้อโรค) ซึ่งสิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ำเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ท่านอิมามได้บอกเล่าในดุอาอฺต่างๆเหล่านี้ไว้มานานแล้ว… ดุอาอฺเมื่อมีฟ้าผ่า ดุอาอฺเมื่อมีฟ้าแลบ ดุอาอฺเมื่อมีเมฆมืดทึบ ทุกอย่างมีหมดในดุอาอฺนี้ และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ดุอาอฺ แต่เป็นมะอฺรีฟัต เป็นความรู้ หากมีความรู้มากเท่าใดก็จะยิ่งรู้จักเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

ทำไมเราถึงนำเสนอในวันนี้ ?

คำตอบคือ ต้องการจะบอกว่า ในวันนี้ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ดุอาอฺ “ซอฮีฟะตุสซัจญาดียะฮฺ” ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ถ้าเราอยากรู้จักความรู้ของท่านซัยนุลอาบีดีน(อ) และใกล้ชิดกับโลกทางจิตวิญญาณ ก็จะต้องดูหนังสือเล่มนี้ ใครที่อยากรู้จักกับท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ)ก็ต้องผ่านดุอาอฺบทนี้ และใครที่อยากรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในแต่ละบทของดุอาอฺในหนังสือเล่มนี้ ก็จงหาไว้ในครอบครอง หนังสือนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮ์ก็เช่นกัน ในปัจจุบันก็ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

ชีวิตของเราอย่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งไร้สาระ พูดจามั่วเลอะเทอะตลอดเวลา ชีวิตเราควรมีเวลาให้กับสิ่งที่เป็นมะอฺริฟัตต่างๆบ้าง สิ่งที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นมุสลิมและเป็นชีอะฮฺ วันหนึ่งต้องอ่านอัลกุรอานบ้าง อ่านพร้อมเนื้อหา จะอ่านน้อยอ่านมากก็ต้องอ่านทุกวัน แม้จะเพียง 2-3 อายะฮฺ ก็ถือว่ามากแล้ว ให้รู้ในความหมาย พินิจพิเคราะห์ในความหมายของมัน ก็ถือว่าเป็นการดี หรือถ้ามีเวลาว่างจากนั้นสัก 30 นาที ก็ให้ใช้เวลา 30 นาทีนั้นอ่านนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺสัก 5 บรรทัด “นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ” เป็นหนังสือที่เหล่านักวิชาการเกือบทั้งโลก ทุกชาติทุกศาสนาไม่ว่าชาติใดต่างก็หลงใหล แต่เป็นที่น่าเสียดายที่บางคนเกิดเป็นชีอะฮฺ กลับไม่เคยอ่านแม้สักครั้งเดียวในชีวิต จนกระทั่งตาย…. ! ถามว่า แล้วจะเกิดมาทำไม….. ?

ท่านอยาตุลลอฮฺ มัรฮูม มัรอาชี หนึ่งในมัรเญีอที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เคยอยู่ร่วมยุคสมัยกับท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) เมื่อประมาณ 60-70 ปีที่แล้ว ได้ส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้แก่เชคฏ็อนฏอวี ซึ่งเป็นมุฟตีที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในอียิปต์สมัยนั้น มีอำนาจสูงสุดทั่วทั้งอียิปต์และเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัย อัลอัซฮัร ก่อนหน้ามุฟตีคนใหม่ 2-3 คนในสมัยนี้ ภายหลังที่ท่านอยาตุลลอฮฺ มัรฮูม มัรอาชี ส่งหนังสือให้เป็นของขวัญแก่เชคฏ็อนฏอวี และเมื่อเชคได้รับหนังสือก็ได้ส่งจดหมายตอบกลับมา ซึ่งมีหลักฐานเก็บไว้ในห้องสมุดของท่าน ทั้งจดหมายตอบกลับของเชคฏ็อนฏอวี มีตราประทับพร้อมกล่าวขอบคุณ โดยมีใจความว่า…

“ฉันขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมาก พร้อมได้กล่าวตำหนิและประณามตัวท่านเองว่า ฉันไม่รู้ได้อย่างไรว่ายังมีหนังสือแบบนี้ในโลกอีก… ทำไมผู้รู้ระดับฉันซึ่งเป็นมุฟตีแห่งอิสกันดารียะฮฺ หรืออเล็กซานเดรียเมืองใหญ่ของอียิปต์ ไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้… มารู้จักเมื่อท่าน อยาตุลลอฮฺ มัรฮูม มัรอาชี ได้ส่งเป็นของขวัญมาให้ ท่านได้กล่าวตำหนิตนเองและกล่าวขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทำให้ฉันได้รับความรู้แห่งนะบูวัต… ฉันขอกล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ มันไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ แล้วก็ไม่ใช่คำพูดของพระเจ้า….. ” หมายความว่า ต่ำลงมาจากคำพูดของพระเจ้า เป็นคำพูดที่รองลงมาจากนั้น ซึ่งประโยคโดยตรงอุลามาอฺของซุนนีบอกว่า หนังสือเล่มนี้ “สูงกว่าคำพูดของมนุษย์ ต่ำกว่าคำพูดของพระเจ้า”และนั่นคือคำพูดของเชคฏ็อนฏอวี อุลามาอฺที่ยิ่งใหญ่ของโลกซุนนีในยุคนั้น …!!!!

พวกเราบางคนทั้งชีวิต ไม่เคยหยิบ…… ไม่เคยจับ….. ไม่เคยอ่าน…… ไม่เคยสัมผัสกับหนังสือเล่มนี้ (หนังสือราคา เล่มละ 880 บาท) แต่เราไปหมดกับสิ่งไร้สาระอย่างมากมาย หากเรารู้จักหนังสือเล่มนี้ที่แปลเป็นไทยแล้ว จะรู้ว่า สารบททุกอย่างมีสมบูรณ์ หากวันนี้มีปัญหาอะไรก็จงเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะมีฮาญัตอะไร รู้สึกปวดท้อง หรือไม่สบายจะเป็นอะไรก็ตาม ในดุอาอฺต่างๆ เหล่านั้น มีคำตอบไว้อย่างสมบูรณ์ จริงๆแล้วมีดุอาอฺอัคลาค ลองอ่านดูจะรู้ว่าท่าน อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ได้ถ่ายทอดอัคลาคอะไรบ้างในบทดุอาอฺต่างๆ เหล่านี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ปาฐกถา เนื่องวันคล้าย วันชะฮาดัตของท่านอิมาม ซัจญาด(อ) เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ มัสยิด รูฮุลลอฮฺ นครศรีธรรมราช (บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ติดตามอ่านต่อ ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่6)

ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่6)