ของขวัญวันเกิด ท่านซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

789

 

ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พร้อมใจกันอำนวยพร แด่ ท่านซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ด้วยความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ประจักษ์ถึงความวิริยอุตสาหะ ความทุ่มเทเสียสละ พร้อมทั้งอุดมการณ์อันแน่วแน่ของท่านที่ได้สร้างความมั่นคง ความเข้มแข็ง และความสมานฉันท์มุ่งเน้นสร้างวะฮฺดะฮฺให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ตลอดจนความ มุ่งมั่น ยืนหยัดในการพิทักษ์รักษาดีนในวีลายัตแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ)

จึงขออำนวยพร ด้วยความรักที่ท่านมีต่อสายธารแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ ด้วยความรักที่ท่านได้ทุ่มเท ให้กับความรักนี้ ยาอัลลอฮ โปรดทำให้การมีชีวิตอยู่ของซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อมูฮัมหมัด(ศ็อลฯ)และ อะฮฺลุลบัยตฺ(อ)ของท่าน และโปรดทำให้การตายของซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เป็นการตายเพื่อมูฮัมหมัด(ศ็อลฯ)และอะฮฺลุลบัยตฺ(อ)ของท่าน
بحق محمد و آل محم