คลิป ‘ข้อความถึง ISIS’ (สาส์นที่คุณบิดเบือนไม่ใช่อิสลามของเรา)

1538

“สาส์นถึง ISIS แบบ แร็พๆ”

สาส์นที่คุณบิดเบือน มิใช่อิสลามของเรา

‘สิ่งโสโครกที่คุณเทศนา มิใช่อิสลามของเรา
ความเกลียดชังที่คุณสอดแทรก มิใช่อิสลามของเรา
ความป่าเถื่อนที่คุณกล่าวอ้าง มิใช่อิสลามของเรา

แท้จริงแล้ว….
อัสลามุอลัยกุม วะอลัยกุมมุสลาม

ต่างหากคือ สิ่งที่ศาสนาสั่งเรา
คือให้รับ และส่งมอบคืนความสันติให่กันและกัน’